Customer Support - Beleid inzake spelannulering, -onderbreking en -terugbetaling / Customer Support - Understanding Game Cancellation, Interruption and Refund Policy

Terug betalingsbeleid
In het geval dat de GGPoker servers niet volledig functioneren of een onverwachte onderbreking voor komt, zal GGPoker de spelers terugbetalen zoals hieronder beschreven staat. GGPoker, in zijn eigen geheel, kan dit besluit veranderen voor elk andere evenement dat onderbroken wordt door de Licentiehouder of de spelers van de licentie houder. 
Voor Cash spellen, alle handen die nog actief zijn, worden teruggedraaid. Elke spelers chip-count zal teruggedraaid worden naar het begin van de hand.
Voor toernooien, zijn er (4) mogelijkheden afhankelijk van de toestand van het toernooi:
  • Als het toernooi niet gestart is, GGpoker zal het inkoop bedrag terugbetalen.
  • Als het toernooi begonnen is en het is in late registratie (dat is, wanneer het toernooi de speler toelaat voor het evenement te registreren na de registratie periode) of als de late registratie periode verlopen is maar het toernooi heeft nog niet de betaalde plekken bereikt, de resterende spelers, zullen terugbetaald worden met de huidige Bounty (indien van toepassing). Betreft de prijzen pool, (vijftig) 50% zal gelijkmatig verdeeld worden naar de resterende spelers . Op de tijd van annulering met de resterende (vijftig) 50% die betaalt wordt volgens de chip-count van de overgebleven spelers op het moment van de annulering. Als het toernooi een gegarandeerde prijs heeft, dat nog niet het prijzen-pool heeft bereikt of overschreden heeft op het tijdstip van annulering, wordt alleen de prijzen-pool die door de spelers bereikt zijn, uitgereikt. 
  • Als het toernooi de betaalde plekken heeft bereikt, zullen de resterende spelers terug betaald worden voor hun vergoeding en huidige bounty (indien van toepassing). Betreft de prijzen-pool, de volgende prijs dat gewonnen zou worden, wordt verdeeld onder elke overgebleven speler op het tijdstip van annulering, met het resterende bedrag, dat wordt uitbetaald volgens de chip-count naar de resterende spelers op het tijdsstip van annulering. Alle transacties, waaronder prijzen die gewonnen of verloren zijn, worden op de spelers GGPoker account gezet na de voltooiing van elke hand.
  • Als een toernooi met late registratie verder gaat naar een punt waar de volgende geëlimineerde speler een prijs krijgt (beter bekend als: "in the money"), late registratie mag dan afgesloten worden, zonder rekening te houden met late registratie periode in de toernooien lobby. Andere spelers kunnen zich dan niet inschrijven voor het toernooi. Vanuit hier, in dit soort gevallen, wordt het prijzen-pool bepaald door het bedrag dat door iedere speler is betaald voor de prijzen pool tijdens registratie, in plaats van enige geadverteerde garantie prijzen.  

Houd er rekening mee dat bij het berekenen van toernooiterugbetalingen, GGPoker het moment bepaalt waarop de onderbreking begon en de stand van zaken in een bepaald toernooi, onmiddellijk voorafgaand van deze onderbreking, als basis gebruikt voor het berekenen van de terugbetalingen. Niet alle spelers kunnen tegelijkertijd problemen ondervinden.

Met betrekking tot de "Stakefunctie"  en terugbetalingen van GGPoker, als een speler actie heeft verkocht en een terugbetaling in cash ontvangt, ongeacht of deze gelijk is aan de initiële buy-in en vergoeding of hoger, zullen de spelers die de actie hebben gekocht een deel van het totale bedrag terugbetalen aan de gesteunde speler in verhouding tot de grootte van de gekochte inzet. In die omstandigheden waarin een speler actie heeft verkocht via de inzetfunctie en een vervangende ticket of vervangende deelname ontvangt in plaats van een geldterugbetaling, krijgen de spelers die de actie hebben gekocht de bedragen terug die ze in cash hebben ingezet.


Refund Policy
In the event of GGPoker servers crashing or a GGPoker unscheduled downtime happening, GGPoker shall refund players as described below. GGPoker, in its sole discretion, shall decide otherwise for any other events disrupting play caused by the Licensee or the Licensee’s players.
For Cash Games, all hands in progress will be rolled back. Each player’s chip count will be reset to the amount at the beginning of the hand.
For tournaments, there are four (4) possibilities depending on the status of the Tournament:
  • If the tournament has not started, GGPoker shall refund all buy-ins and fees to the registered players.
  • If the tournament has started and is in late registration period (that is to say, where the tournament allows a User to register as a player following the fixed registration time) or if the late registration period has finished but the tournament has not reached the paid places, remaining players shall be refunded their Fee and current bounty (if applicable). Regarding the prize pool, (fifty) 50% shall be paid equally to the remaining players at the time of cancellation with the other (fifty) 50% being paid according to the chip to the remaining players at the time of cancellation. If the tournament has a guaranteed prize pool that has not been met or exceeded at the time of cancellation, only the prize pool amount collected via player registrations will be distributed.
  • If the tournament has reached the paid places, remaining players shall be refunded their Fee and current bounty (if applicable). Regarding the prize pool, the next prize to be won shall be distributed to each remaining player at the time of cancellation with the remainder being paid according to the chip count to the remaining players at the time of cancellation. All transactions, including pots won and lost, are posted to players’ account at the completion of each hand.
  • If a tournament that features late registration proceeds to a point at which the next eliminated player will receive a prize (also known as ‘in the money’), late registration may be closed, regardless of the late registration period detailed in the tournament lobby. No additional players will be able to enter. Furthermore, in such a situation the tournament prize pool will be solely determined by the amount collected via player registration, rather than any advertised guaranteed prize amount.
Please note that when calculating tournament refunds, GGPoker will determine the moment the disruption began and use the state of play in any given tournament immediately prior to this disruption as a basis for calculating the refunds. Not all players may experience disruption at the same time.
With regards GGPoker’s Staking Feature and refunds, if a player has sold action and receives a cash refund, whether equal to the initial buy-in and fee or greater, those players that bought the action will receive a share of the total amount refunded to the backed player in proportion to the size of the stake bought.
In those circumstances where a player has sold action via the Staking Feature and receives a replacement ticket or replacement entry instead of a cash refund, those players that bought the action will be returned the amounts they staked in cash.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us