Downloaden handgeschiedenis / Downloading Hand Histories

De handgeschiedenis kunt u nu opslaan via het tabblad: " Gamegeschiedenis" via PokerCraft naar een externe apparaat en deze kan worden bekeken buiten de GGPoker-app.

Specifieke rapporten worden gedownload door de lege selectievakken boven de gewenste rijen te markeren, of download alle handen tegelijk door de onderstaande 'download'-knop te selecteren:


Hand Histories can now be saved from PokerCraft's Game History tab to an external device and reviewed outside GGPoker’s app.

Specific figures are downloaded by highlighting empty squares heading respective rows, or download all hands simultaneously by selecting the ‘download’ button displayed below

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us