Cash Games - Wat is 'Run It Three Times' ? / Cash Games - Understanding 'Run It Three Times'

Run It Three Times geeft de spelers de mogelijkheid om de resterende kaarten, drie keer te laten delen wanneer er twee spelers een hand spelen en beide all-in zijn gegaan. Het bedrag in de pot wordt ook opgesplitst in drie afzonderlijke bedragen die dan worden uitbetaald op basis van de resultaten van de drie verschillende kaarten (bordkaarten).

Als een van de twee actieve spelers in de hand besluit om niet 'drie keer uit te voeren', wordt de hand maar één keer gespeeld zoals normaal.

Run It Three Times om u risico te verlagen als u All-in bent.

Run It Three Times is alleen mogelijk als beide spelers accepteren. Er is geen extra rake voor Run It Three Times.


Run It Three Times allows players to have the remaining board cards dealt three times when two players are playing a hand and both are all-in. The amount in the pot is also split into three separate amounts to be paid out according to the results of the three different boards.

If either of the two active players in the hand decides not to 'Run it Three Times', then the hand will only run once as normal.

Run the board three times to lower your risk when you are All-in.


Run It Three Times is only possible when both players accept. There is no extra rake for Run It Three Times.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us