Cash Games - Wat is een Straddle? / Cash Games - What is Straddle?

Een straddle geeft de mogelijkheid om de laatste actie op de preflop te "kopen". Het is beschikbaar in: Under The Gun (UTG) en alle daaropvolgende posities. Het bedrag van een Straddle is altijd tweemaal het Big Blind-bedrag van de tafel waaraan u speelt.

U vindt de knop 'Straddle' onderaan de linker gedeelte van de tafel venster, dat automatisch de Straddle voor u plaatst wanneer erop wordt geklikt.

Eenmaal geactiveerd, wordt (indien mogelijk) automatisch een straddle gemaakt.

De speler links van de big blind kan pre-flop als laatste reageren door de straddle te posten.

Straddle & No-Look All-In Voorbeeld

Bijvoorbeeld, speler A (aan een $5/$10 tafel) activeerde straddle door $20 te plaatsen, gevolgd door nog een straddle door speler B die $40 plaatst. De volgende speler besluit all-in te gaan voor $210. In dit geval is het volgende straddle-bedrag dat een speler kan plaatsen is niet $ 80, maar $320, dit is omdat het eerstvolgende straddle-bedrag groter is dan de $210 all-in die door de vorige speler is geplaatst.

Straddle & No-Look All-In

De volgende speler kan ervoor kiezen om het voorbeeld te volgen en all-in te gaan of straddle te posten. Een straddle-weddenschap na een 'No-Look All-In' moet groter zijn dan het overeenkomstige all-in-bedrag.

Straddle countdown

Zodra de eerste speler een straddle begint, begint een klok af te tellen. Spelers moeten gedurende deze tijd hun eigen straddles plaatsen. Spelers krijgen ook de kans om all-in te gaan in elke straddle inzet-ronde. Dit houdt het spel fris en spannend.

No-Look All-In

Wanneer de eerste speler een straddle begint, verschijnt er een klok die een aftelling begint die aangeeft dat andere spelers nu hun eigen straddle kunnen maken. Elke keer dat spelers de optie krijgen om de straddle te maken, krijgen ze ook de optie om All-In te gaan. Dit wordt 'No-Look All-In' genoemd en dit voegt een enorme spanning toe aan het spel.

Mag ik een straddle maken, ongeacht de tafelpositie?

Op de meeste sites is de speler links van de big blind-positie de enige speler die straddle kan maken. Op onze sites kan elke speler een straddle-weddenschap plaatsen voordat de hole-kaarten worden getoond, ongeacht hun tafelpositie.


A straddle is the option to "buy" the privilege of last action on the pre-flop. It is available for the Under The Gun (UTG) and all subsequent positions. The amount of a Straddle is always twice the Big Blind amount of the corresponding table you are playing at.

You will be able to find the 'Straddle' button on the bottom-left portion of the table window, which automatically posts the Straddle for you when clicked.

Once activated, a straddle is automatically made when possible.

The player on the left of the big blind can act last pre-flop by posting straddle.

Straddle & No-Look All-In Example

For example, Player A (at a $5/$10 table) activated straddle by posting $20, which was followed by another straddle by Player B posting $40. The next bidder decided to go all-in for $210. In this case, the next straddle amount that a player will be able to post is not $80, but rather $320 which is the next closest straddle amount larger than the $210 all-in posted by the previous bidder.

Straddle & No-Look All-In

The next player can choose to follow suit and go all-in or post straddle. A straddle bet after a ‘No-Look All-In’ must be larger than the corresponding all-in amount.

Straddle countdown

Once the first player straddles, a timer begins counting down. Players must post their own straddles during this time. Players are also offered the chance to go all-in in each straddle betting round. This keeps the game fresh and exciting.

No-Look All-In

When the first player straddles, a timer begins a countdown indicating other players can make their own straddle now. Each time players are given the option to straddle, they’re also given the option to go All-In. This is called ‘No-Look All-In’ and adds tremendous excitement to the games.

Am I allowed to straddle regardless of table position?

On most sites, the player to the left of the big blind position is the only player that can straddle. On our sites, any player can post a straddle bet before the hole cards are shown, regardless of their table position.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us