Zijn er instellingen voor het laten zien/weghalen van de kaarten aan het einde van de hand? / Do app settings exist for auto-mucking hands?

Aan het einde van elke hand hebben spelers de mogelijkheid om 1 of beide hole cards te laten zien.

Als er geen actie wordt ondernomen, worden de kaarten weggegooid.


At the end of every hand, players have the option to show 1 or both hole cards.

If no action is taken, the cards will be mucked.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us