Basis regels voor de Bad Beat Jackpot / Bad Beat Jackpot - Basic Rules

Vanaf 13 september 2021 wordt de Big Hand Jackpot van Hold'em & Omaha en de Short Deck Flush Jackpot vervangen door een Bad Beat Jackpot. De Bad Beat Jackpot is ook te winnen aan de tafels bij Rush & Cash.

 • Er is geen vastgelegd potbedrag nodig om de jackpothand te maken
 • Hand moet naar showdown
 • Zowel de winnaar als de verliezer moeten twee hole cards gebruiken om de beste handcombinatie van 5 kaarten te maken.
 • Pocket-paren zijn vereist voor winnaars/verliezers van vier dezelfde soort.
 • In het geval van RIMT (Meerdere keren uitvoeren) telt alleen de eerste run mee voor de jackpot.
 • In het geval dat een Jackpot aan tafel wordt gewonnen, ontvangen alleen spelers die hole-kaarten hebben gekregen een deel van de prijs. (Als een speler uitzit, komt hij niet in aanmerking voor een aandeel)

Om in aanmerking te komen voor de Bad Beat Jackpot, worden de minimaal vereiste verliezende handen hieronder weergegeven voor elk speltype


As of 13th September 2021, the Big Hand Jackpot of Hold'em & Omaha, as well as the Short Deck Flush Jackpot will be replaced with a Bad Beat Jackpot. The Bad Beat Jackpot can also be won at Rush & Cash tables.

 • No committed pot amount is needed to make the Jackpot hand
 • Hand must go to showdown
 • Both the winner and the person who lose must use two hole cards to make the best 5 card hand combination.
 • Pocket pairs are required for winners/losers four of a kind.
 • In the case of RIMT (Running it Multiple Times) only the first run will count towards the jackpot.
 • In the case of a Jackpot being won at the table, only players who were dealt hole cards will receive a share of the prize. (If a player is sitting out they will not be eligible for a share)

To qualify for the Bad Beat Jackpot, the minimum required losing hands are shown below for each game type

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us