EV Cashout - Veelgestelde vragen & Samenvatting / EV Cashout - FAQ Summary

Wat is EV-uitbetaling?
EV Cashout is een vervanging van All-in verzekering en wordt aangeboden in potten van 20BB of meer zodra niet-opgevraagde weddenschappen worden teruggegeven aan spelers met 60% of meer pot equity nadat alle live spelers hun gesloten kaarten hebben onthuld.

Voorbeeld: AA versus KK
 • EV Cashout wordt aangeboden in Hold'em, PLO, PLO-5, Rush & Cash en Short Deck.
 • Als er meerdere potten zijn, wordt EV Cashout aangeboden door alle potten te combineren die de speler kan winnen.
 • De uitbetaling wordt uitbetaald nadat de hand is afgelopen.
 • Als de speler de EV-uitbetaling niet binnen de gegeven tijd accepteert, wordt het aanbod automatisch afgewezen.
In welke spellen is EV Cashout van toepassing?
EV Cashout wordt aangeboden in Hold'em, PLO, PLO-5, Rush & Cash en Short Deck.
Hoe werkt EV Cashout
Spelers met 60% of meer potequity in potten van 20BB of meer zodra niet-opgevraagde weddenschappen zijn geretourneerd en nadat alle live spelers hun hole cards hebben onthuld, krijgen ze een EV Cashout aangeboden.
 • Als de speler het EV Cashout-aanbod aanvaardt, wordt de Cashout aan de speler uitbetaald, ongeacht het resultaat van de hand, en verliest de speler de pot.
 • Als de speler het EV Cashout-aanbod afwijst, blijft hij spelen voor de pot.
 • EV Cashout wordt alleen aangeboden nadat de flopkaarten zijn gedeeld.
Hoe wordt EV Cashout berekend?
EV Cashout wordt als volgt berekend.
 • Cashout = (Potgrootte - rake - jackpotvergoeding) x Equity
 • Een vergoeding van 1% wordt berekend over EV Cashout.
Opmerking: Bij VIP-spellen is er geen jackpotvergoeding, dus geldt de volgende formule:
 • EV Cashout = (Potgrootte - rake) x Equity
 • Een vergoeding van 1% wordt berekend over EV Cashout.
Zijn er extra kosten?
Een vergoeding van 1% wordt in rekening gebracht wanneer een speler EV Cashout claimt.
Wanneer is EV Cashout niet van toepassing?
EV Cashout is niet van toepassing in de volgende omstandigheden:
 • Als u in de hand minder dan 60% EV heeft ( daarbij moet u rekening houden met meerdere potten als meer dan 2 spelers all in gegaan zijn).
 • Als de pot in totaal minder is dan 20BB zodra niet-opgevraagde inzetten zijn teruggegeven.
 • U speelt in een spel met toernooifiches of All in of fold.
 • Als u accepteert Run het twee/drie keer.
Details en beperkingen
Details en beperkingen van EV Cashout:
 • EV Cashout wordt aangeboden in Hold'em, PLO, PLO-5, Rush & Cash en Short Deck.
 • Wanneer er meerdere potten zijn, wordt EV Cashout aangeboden door alle potten te combineren die de speler kan winnen.
 • De uitbetaling zal plaatsvinden na afloop van de hand.
 • Als de speler de EV Cashout niet binnen de gegeven tijd aanvaardt, wordt het aanbod automatisch geweigerd.
Waarom is EV Cashout niet toegepast op mijn hand?
 • Zorg ervoor dat je hand voldoet aan de onderstaande kwalificatie-eisen:
 • Spelers met 60% of meer pot equity nadat alle levende spelers hun hole cards hebben onthuld, krijgen een EV Cashout aangeboden.
 • De pot moet 20BB of meer zijn zodra niet-opgevraagde inzetten worden geretourneerd.
 • Het spel was Hold'em, PLO, PLO-5, Rush & Cash en Short Deck.
 • EV Cashout werd geaccepteerd
 • Als er meerdere potten zijn, wordt EV Cashout aangeboden waarbij alle potten die u kunt winnen worden gecombineerd.
 • Als aan de kwalificaties RIMT (Run it multiple times) en EV Cashout is voldaan en u kiest voor RIMT, wordt EV Cashout genegeerd en niet aangeboden.
 • Als je nog steeds niet zeker bent, kunt u altijd contact opnemen met de Hand History ID via de email: help@ggpoker.nl
EV-uitbetaling in meervoudige potten
Het inzetbedrag wordt afzonderlijk berekend voor de hoofdpot en de bijpot(ten).
 • EV Cashout wordt berekend met (Main pot size * Main pot equity) + (Side pot size * Side pot equity).
 • Als het totale inzetbedrag gelijk is aan of meer is dan 60% en niet meerdere keren wordt uitgevoerd, kan EV Cashout worden geselecteerd.
Ik had geen tijd meer en kon EV Cashout niet selecteren. wat is er gebeurd?
Als spelers de EV-uitbetaling niet binnen de opgegeven tijdsperiode accepteren, wordt het aanbod helaas automatisch afgewezen.
Wanneer wordt mijn EV Cashout uitbetaald?
EV Cashout wordt uitbetaald nadat de hand is afgelopen.
Als ik de EV Cashout-optie neem, kom ik dan nog steeds in aanmerking voor de Bad Beat Jackpot?
Ja, er zijn geen gevolgen om in aanmerking te komen van de Bad Beat Jackpot door het nemen van de EV-uitbetaling
Wordt het EV Cashout resultaat weergegeven in PokerCraft?
EV Cashout-resultaten worden niet weergegeven in PokerCraft. Het wordt echter weergegeven in de tekst handgeschiedenis.   

What is EV Cashout
EV Cashout is a replacement of All-in Insurance and will be offered in pots of 20BB or more to players with 60% or higher pot equity after all live players have revealed their hole cards.
Example:  AA vs KK
 • EV Cashout is offered in Hold’em, PLO, PLO-5, Rush & Cash, and Short Deck.
 • When there are multiple pots, EV Cashout will be offered by combining all pots which the player is eligible to win.
 • Cashout will be paid after the hand finishes.
 • If the player does not accept the EV Cashout within the given time, the offer will be automatically declined.
In which games does EV Cashout apply?
EV Cashout is offered in Hold'em, PLO, PLO-5, Rush & Cash and Short Deck.
How does EV Cashout work?
Players with 60% or higher pot equity in pots of 20BB or greater once uncalled bets are returned and after all live players have revealed their hole cards will be offered an EV Cashout.
 • If the player accepts the EV Cashout offer, the Cashout will be paid to the player regardless of the result of the hand, and the player will forfeit the pot.
 • If the player declines the EV Cashout offer, they will continue to play for the pot.
 • EV Cashout is offered only after the flop cards have been dealt.
How is EV Cashout calculated?
EV Cashout is calculated as follows:

 • Cashout = (Pot size - rake - jackpot fee) x Equity.
 • a 1% fee is charged on EV Cashout.

Note: In VIP Games, there is no Jackpot fee so the following formula applies:

 • EV Cashout = (Pot size - rake) x Equity.
 • a 1% fee is charged on EV Cashout.
Are there any extra fees?
A 1% fee will be charged when a player claims EV Cashout

When does EV Cashout not apply?

EV Cashout will not apply in the following circumstances:

 • If you have less than 60% EV in the hand (taking into account multiple pots if more than 2 players are all in
 • If the pot is less than 20BB in total once uncalled bets have been returned
 • You are playing in a game using tournament chips or All in or fold
 • If you accept Run it twice/three times
Details and Limitations
Details and Limitations of EV Cashout
 • EV Cashout is offered in Hold’em, PLO, PLO-5, Rush & Cash, and Short Deck.
 • When there are multiple pots, EV Cashout will be offered combining all pots which the player is eligible to win.
 • Cashout will be paid after the hand finishes.
 • If the player does not accept the EV Cashout within the given time, the offer will be automatically declined.
Why was EV Cashout not applied to my hand?
Please ensure your hand has met the qualification requirements below:
 • Players with 60% or higher pot equity after all live player’s have revealed their hole cards will be offered an EV Cashout.
 • The pot must be 20BB or greater once uncalled bets are returned
 • The game was Hold’em, PLO, PLO-5, Rush & Cash, and Short Deck.
 • EV Cashout was accepted
 • When there are multiple pots, EV Cashout is offered combining all pots which you are eligible to win.
 • If RIMT (Run it multiple times) and EV Cashout qualifications are met and you select RIMT, EV Cashout is negated and not offered.
 • If you are still unsure - please contact us directly by email with the Hand History ID.
EV Cashout in multiway pots
Each value is calculated in the following steps:
 • Equities are calculated separately for the main pot and side pot/s
 • EV Cashout is calculated with (Main pot size * Main pot equity) + (Side pot size * Side pot equity).
If the total equity is equal to or more than 60% and is not run multiple times, EV Cashout can be selected.
I ran out of time and I didn't get to select EV Cashout - what happened?
Unfortunately, if players do not accept the EV Cashout within the given time period, the offer will be automatically declined.
When will my EV Cashout be paid?
EV Cashout will be paid after the hand finishes.
If I take the EV Cashout option am I still eligible for the Bad Beat Jackpot?
Yes, there are no implications on Bad Beat Jackpot eligibility for taking the EV Cashout
Will the EV Cashout result be displayed in PokerCraft?
EV Cashout results will not be displayed in PokerCraft. However it is displayed in the text hand history.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us