Customer Support - De verbinding was verbroken met de poker applicatie. Toen ik weer inlogde, zag ik dat mijn hand gefoled was. Kan ik mijn geld terug krijgen? / Customer Support - I was disconnected from the client. When I logged in again, I found that my hand had been folded. Will I be able to receive a refund?

Als de verbinding verbroken is en u bent hierdoor niet in staat om uw hand te spelen, terwijl u chips in de pot heeft geïnvesteerd in een ring game, krijgt u mogelijk extra tijd om opnieuw verbinding te maken.

De exacte hoeveelheid extra tijd hangt af van het type spel en de grootte van de pot op het moment dat u de verbinding verbreekt.

Als u echter gedurende deze tijd niet opnieuw verbinding maakt, wordt uw hand gefold, ongeacht uw investering in de pot of de sterkte van uw hand.

We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor verliezen veroorzaakt door verbroken verbindingen, tenzij dit het gevolg was van een servercrash.


If you are disconnected, and therefore unable to act on your hand, while having chips invested in the pot in a ring game, you may be given extra time to reconnect. 

The exact amount of extra time given depends on the type of game and the size of the pot at the time of your disconnection.

However, if you do not reconnect during this time, your hand will be folded, regardless of your investment in the pot or the strength of your hand. 

We will not accept any responsibility for losses caused by disconnections unless it was due to a server crash.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us