Zijn Rush & Cash-cashdrops inbegrepen bij PokerCraft Hand Moments? / Are Rush & Cash cash drops included in PokerCraft Hand Moments?

R&C-cashdrops zijn inbegrepen bij het bekijken van de individuele hand in PokerCraft, maar worden niet opgenomen in de weergaven 'tijdlijn' of 'hoogtepunten van vandaag'.


R&C cash drops are included when viewing the individual hand in PokerCraft, but are not included in ‘timeline’ or ‘today’s highlights’ views.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us