Cash Games - Als ik een tafel verlaat, kan ik dan in dezelfde tafel deelnemen met het oorspronkelijke bedrag waarmee ik had ingekocht? / Cash Games - If I leave a table, can I enter the same table with the original amount that I had bought in with?

Nee, een speler die aan dezelfde tafel probeert terug te komen, moet aan dezelfde tafel komen met hetzelfde aantal fiches dat hij of zij had toen hij of zij de tafel verliet.

Bijvoorbeeld: Uw oorspronkelijke buy-in bedrag was $20. U wint $40 en verlaat de tafel met $60. Als u besluit terug te keren naar dezelfde tafel, moet u zich inkopen voor hetzelfde bedrag waarmee u de tafel verliet . In dit geval $60.
Als u aan een andere tafel gaat spelen, kunt u het buy-in bedrag vrij kiezen zolang het tenminste het minimum buy-in bedrag is. 

No, a player who attempts to re-enter the same table must enter the table with the same amount of chips that he or she had when leaving the table.

For example: Your original buy-in amount is $20. You win $40 and then leave the table with $60. If you decide to return to the same table, you must buy-in for the same amount that you left with -  $60 in this case.

If you enter a different table, you can freely choose the buy-in amount as long as it is at least the minimum buy-in amount.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us