Poker Client - Hoe Buy-in controles in te stellen / Poker Client - How to set Buy-in controls

Volg de onderstaande stappen om het inkoop bedag in te stellen voor het bedrag dat u standaard naar de cashtafels wilt brengen.

1. Klik op het tabblad 'Optie' in de GGPoker-app.

2. Kies het tabblad 'Buy-in

3. Vink het vakje aan voor 'Automatisch inkopen'

In deze sectie kunt u het percentage instellen dat u wilt inkopen. In dit geval, wanneer u aan een tafel deelneemt, wordt u automatisch het bedrag getoond dat 50% van de maximale buy-in is.


4. Eenmaal voltooid, klikt u op de knop 'Toepassen' en drukt u vervolgens op 'OK' om de wijzigingen toe te passen.


To set buy-in controls for the amount you wish to bring to cash tables by default, simply follow the steps below.

1. Click the ' Option' tab in the GGPoker app.

2. Choose the ' Buy-in' Tab 

3. Check the box for ‘ Buy-in automatically

  • This section will allow you to set the percentage you want to Buy-in. In this case, when you join a table it will automatically show you the amount which is 50% of the maximum Buy-in.

 4.   Once complete, hit the ' Apply' button then press 'OK' to apply the changes.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us