Cash Game Dollars - Welke valuta wordt het eerst gebruikt? / Cash Game Dollars - Which currency will be used first?

Als een speler een C$ saldo heeft zal dit eerst gebruikt worden, vergelijkbaar met hoe T$ werkt.

Opmerking: 'Standaard cash dollar buy-in' wordt alleen geactiveerd als een speler de 'automatische buy-in' functie 'Aan' zet, dus het buy-in venster verschijnt niet. Als een Buy-in venster verschijnt, zal een speler 'Cash Dollar' moeten aanvinken om de voorkeur te geven aan een buy-in met cash dollar.
Opmerking: Omdat het Rush & Cash spel altijd het buy-in venster vereist om het toegangsnummer te selecteren, wordt 'Standaard Cash Dollar buy-in' niet toegepast op Rush & Cash buy-in.

If a player has a C$ balance this will be used first, similar to how T$ work.

Note: Default Cash Dollar buy-in' is activated only when a player sets the' Auto Buy-in' function 'On', so the Buy-in window does not pop up. If a Buy-in window pops up, a player will need to check 'Cash Dollar' to make the buy-in with cash dollar preferentially.

Note: As Rush & Cash game always requires the buy-in window to select the entry number, 'Default Cash Dollar buy-in' is not applied to Rush & Cash buy-in.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us