Bad Beat Jackpot - Algemene voorwaarden / Bad Beat Jackpot - Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden 

 1. Spelers moeten 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan deze jackpot.
 2. Prijzen worden direct aan het eind van de hand toegekend.
 3. Prijzen worden toegekend ongeacht een verbroken verbinding zolang een speler voldoet aan de jackpotvoorwaarden.
 4.  Als er drie of meer voor de jackpot kwalificerende handen zijn, wordt de bad beat jackpot uitgekeerd aan de speler die tweede wordt in de hand. De andere verliezende speler ontvangt “rest van de spelers” beloningen
 5. Spelers die geen holekaarten hebben gekregen komen niet in aanmerking van “Rest van de spelers” beloningen
 6. De Big Hand Jackpot-pool en de Flush Jackpot-pool worden gecombineerd en overgedragen naar de Bad Beat Jackpot-pool.
 7. GGNetwork behoudt zich het recht voor om de jackpot op elk moment te wijzigen of op te schorten.
 8. Bad Beat Jackpot is niet van toepassing op VIP-tafels.
 9. Als spelers verdacht worden van frauduleuze activiteiten, heeft GGNetwork het recht om de spelers te onderzoeken en te verwijderen zodra dit is bevestigd.
 10. De promotionele voorwaarden zijn onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.

Terms & Conditions

 1. Players must meet the age requirement of 18 years or older to participate in this jackpot.
 2. Prizes are awarded instantly at the end of the hand.
 3. Prizes will be awarded regardless of disconnections if the player is confirmed to have qualified for the jackpot.
 4. If there are more than three jackpot-qualified hands, Bad Beat Jackpot is rewarded to the player who comes in second in the hand. Other player who lost will receive Rest of Players rewards.
 5. Players who are not dealt hole cards are not eligible for the Rest of Players rewards.
 6. The Big Hand Jackpot pool and the Flush Jackpot pool will be combined and carried over to the Bad Beat Jackpot pool.
 7. GGNetwork reserves the right to modify or suspend the jackpot at any time.
 8. Bad Beat Jackpot does not apply to VIP tables.
 9. If any players fall under suspicion of fraudulent activity, GGNetwork has the right to investigate and remove the players once it’s confirmed.
 10. The promotion is subject to the terms and conditions of the site.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us