Poker Client - Wat betekent Avg Pot ($)? / Poker Client - What does Avg Pot ($) mean?

Avg Pot ($) is het gemiddelde bedrag van de potgrootte, in dollars, van de desbetreffende tafel. Dit cijfer wordt berekend aan de hand van de gegevens van de laatste 50 tot 200 gespeelde handen aan de tafel.

Deze statistieken kunnen gebruikt worden om te bepalen naar wat voor soort tafel u kijkt.
Een lage gemiddelde potgrootte kan wijzen op een krappe tafel met weinig actie, terwijl een grote gemiddelde potgrootte kan wijzen op meer actie.

Avg Pot ($) is the average pot size amount, in dollars, of the corresponding table. This figure is calculated using the data from the last 50 to 200 hands played at the table.

This stat can be used to determine what kind of table you're looking at.

A low average pot size might indicate a tight table with little action, whereas a large average pot size may suggest some juicy action.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us