Terugbetaling van onjuiste klikken / Refunding misclicks

Klikfouten zijn spijtig en waar mogelijk doet GGPoker zijn uiterste best om ze te voorkomen door extra bevestigingen bij de deelname aan toernooien en cashgames in te bouwen. 
Als gevolg hiervan is GGPoker niet verantwoordelijk voor klikfouten. Het is aan de speler zelf om ervoor te zorgen dat hij zich inschrijft voor het juiste spel. 

Misclicks are unfortunate and where possible GGPoker do it's upmost to prevent them by including extra confirmations upon entry to tournaments and cash game tables.

As a result, GGPoker will not be held responsible for misclicks. The player is on the registrant to ensure they are buying into the correct game. 

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us