Trouble shooting - App crasht/vriest FAQ / Troubleshooting - App Crashes/Freezing FAQ

Taakbeheer

In het geval van vastlopen/ crashen van apps, adviseren wij spelers om hun taakbeheer te openen. 
Het is belangrijk om op dat moment de CPU en GPU status te controleren.
U kunt relevante screenshots sturen naar [email protected] ter beoordeling door ons technische team.
Zorg ervoor dat u de Task Manager opent in volledig scherm en geef informatie van zowel de processen en prestaties tabbladen. 
Windows 11

Sommige spelers hebben problemen ondervonden bij het draaien van GGPoker op Windows11. Microsoft werkt momenteel aan een oplossing voor dit probleem. 
We raden aan de volgende video te bekijken voor een uitleg over hoe u uw instellingen kunt optimaliseren en uw GGPoker speelervaring kunt verbeteren.
Als het volgen van de stappen in de video het probleem niet oplost - raden wij u aan terug te gaan naar Windows 10 of een ander apparaat te gebruiken om op GGPoker te spelen.

GPU
GGPoker is een applicatie die veel bronnen gebruikt. Een sterke GPU kan nodig zijn om het efficiënt uit te voeren.
Zorg ervoor dat de geïntegreerde GPU niet wordt geselecteerd om GGPoker te draaien in het geval van meerdere GPU's op uw apparaat.
In de meeste gevallen zal een geïntegreerde GPU moeite hebben met de GGPoker app. 
Verander uw standaard GPU in een krachtige grafische kaart:
 • Klik met de rechtermuisknop ergens op uw bureaublad.
 • Klik op NVIDIA-configuratiescherm.
 • Selecteer aan de linkerkant 3D-instellingen beheren.
 • Selecteer het tabblad 'Algemene instellingen'.
 • Wijzig de gewenste grafische processor in "High-performance NVIDIA-processor".

Let op: 

Voordat enig onderzoek kan plaatsvinden, ontvangen wij graag zo veel mogelijk informatie om dit aan ons technische team voor te leggen:

 • Apparaat: (Desktop/Laptop/Tablet/Telefoon)
 • Besturingssysteem: (bijv. Windows 10)
 • Processor / CPU-snelheid: (bijv. i7 @3,60GHz)
 • RAM: (bijv. 8 GB)
 • Vrije schijfruimte: (bijv. 15,9 GB bruikbaar)
 • Apparaat-GPU('s): (bijv. AMD Radeon / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti)
 • Gebruikt u externe monitoren en zo ja, wat zijn hun resoluties
 • Verbinding: (bekabeld/WiFi/mobiele data)
 • Verbindingssnelheid: (bijv. 60 Mbps - U kunt een test uitvoeren op fast.com)

Graag ontvangen wij ook screenshots, datum en tijd van de getroffen games en/of een video-opname om deze te onderzoeken.


Task Manager
In the case of app freezes/crashes, we advise players to open their task manager.
It is important to check CPU and GPU status at the time.
Relevant screenshots can be sent to [email protected] for review by our technical team.
Please ensure you open the Task manager in full screen and provide information from both the processes and performance tabs.

Windows 11
Some players have experienced issues when running GGPoker on Windows11. Microsoft are currently working on a fix for this issue. 
We recommend watching the following video to explain how to optimize your settings and enhance your GGPoker playing experience.
If following the steps in the video does not resolve the issue - we would advise rolling back to Windows 10 or utilizing a different device to play on GGPoker.

GPU
GGPoker is a resource intensive application. A strong GPU may be required to run it efficiently.
Please ensure that the integrated GPU is not being selected to run GGPoker in the case of multiple GPUs on your device.
In most instances, an integrated GPU will struggle with the GGPoker app. 

Change your default GPU to a high-performance graphics card:
 1. Right-click anywhere on your desktop.
 2. Click NVIDIA Control Panel.
 3. On the left side, select Manage 3D Settings.
 4. Select the Global Settings tab.
 5. Change the preferred graphics processor to "High-performance NVIDIA processor."

NOTE:
Before any investigation can occur please ensure you provide as much information as possible to our technical team:

 • Device: (Desktop/Laptop/Tablet/Phone)
 • Operating System: (e.g. Windows 10)
 • Processor / CPU Speed: (e.g. i7 @3.60GHz)
 • RAM: (e.g. 8GB)
 • Free Disk Space: (e.g. 15.9GB usable)
 • Device GPU(s): (e.g. AMD Radeon / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti)
 • Do you use any external monitors and if so what are their resolutions
 • Connection: (Wired/WiFi/Mobile Data)
 • Connection Speed: (e.g. 60 Mbps - You can run a test at fast.com) 

Please also provide screenshots, date and time of affected games and/or a video capture to help expedite your query.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us