EV Cashout - EV Cashout in meervoudige potten / EV Cashout - EV Cashout in multiway pots

Elke berekening wordt in de volgende stappen uitgevoerd:

  • Het totale bedrag wordt afzonderlijk berekend voor de hoofdpot en de side pot(s).
  • EV Uitbetalingen wordt berekend met (Main pot size * Main pot equity) + (Side pot size * Side pot equity).

Als het totale aandeel gelijk aan of meer dan 60% is en er geen Run van meerdere keren plaatsvindt, kan EV uitbetalingen worden geselecteerd.


Each value is calculated in the following steps:

  • Equities are calculated separately for the main pot and side pot/s
  • EV Cashout is calculated with (Main pot size * Main pot equity) + (Side pot size * Side pot equity).

If the total equity is equal to or more than 60% and is not run multiple times, EV Cashout can be selected.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us