PokerCraft - Rush & Cash

Het PokerCraft Rush & Cash tabblad toont uw accountgeschiedenis in games die gespeeld zijn vanuit het Rush & Cash tabblad op de GGPoker-toepassing.

Via het tabbladmenu kunt u handgeschiedenissen zoeken van Rush & Cash-spellen op uw account
De standaardinstelling is "laatste uur" maar in de dropdown kunt u ook kiezen 
U kunt ook kiezen tussen Rush & Cash Hold'em en Rush & Cash Omaha in de Game Filter 

Binnen Custom Range kunt u een begin- en einddatum kiezen

Let op: alle handhistories zijn te bekijken, maar handen ouder dan 90 dagen kunnen niet worden gedownload.
Wanneer u de reeks en het spel hebt geselecteerd, klikt u op Tonen om de handhistories weer te geven.

The PokerCraft Rush & Cash tab shows your account history in games played from within the Rush & Cash tab on the GGPoker application.

From the tab menu, you can search hand histories from Rush & Cash games on your account
The default setting is "last hour" but in the drop down you can also select 
You can also choose between Rush & Cash Hold'em and Rush & Cash Omaha in the Game FilterWithin Custom Range you can pick a starting and ending date.
Please note that all hand histories are viewable but hands older than 90 days cannot be downloaded.
When you have made the selected the range and game please click Show to reveal the hand histories.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us