PokerCraft - Rush & Cash - Het downloaden van Handgeschiedenis (Hold'em) / PokerCraft - Rush & Cash - Downloading Hand Histories (Hold'em)

Handgeschiedenissen downloaden vanuit het tabblad Rush & Cash:

 • Open PokerCraft vanaf uw desktop of mobiel
 • Selecteer de tab Rush & Cash
 • Selecteer periode / spelsoort / buy-in
 • Toon
 • Selecteer de game waarvoor je de handhistories wilt downloaden
 • Klik op Downloaden

Zodra u de sessies hebt geselecteerd, klikt u op Spelhistories downloaden.


To download hand histories from within the Rush & Cash tab

 • Open PokerCraft from desktop or mobile
 • Select Rush & Cash tab
 • Select date range / game type / buy-in
 • Show
 • Select the game you'd like to download the hand histories for
 • Click Download


Once you have selected the sessions, click on Download Game Histories

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us