PokerCraft - Battle Royale / PokerCraft - Battle Royale

Het tabblad PokerCraft Battle Royale toont u uw accountgeschiedenis in games die worden gespeeld vanuit het Battle Royale-tabblad in de GGPoker-applicatie.

Vanuit het tabbladmenu kunt u uw handgeschiedenissen en informatie zoeken van Battle Royale-games die op uw account gespeeld zijn.

De standaardinstelling is "laatste uur", maar in de vervolgkeuzelijst kunt u ook andere tijdsperiode kiezen

Binnen aangepast bereik kunt u een begin- en einddatum kiezen.

Houd er rekening mee dat alle handgeschiedenissen zichtbaar zijn, maar handen ouder dan 90 dagen kunnen niet gedownload worden.

Wanneer u de periode en het spel hebt geselecteerd, klik dan op Toon om de handgeschiedenis te bekijken.  


The PokerCraft Battle Royale tab shows your account history in games played from within the Battle Royale tab on the GGPoker application.

From the tab menu, you can search hand histories and information from Battle Royale games played on your account
The default setting is "last hour" but in the drop down you can also select a different time periodWithin Custom Range you can pick a starting and ending date.
Please note that all hand histories are viewable but hands older than 90 days cannot be downloaded.

When you have made the selected the range and game please click Show to reveal the hand histories.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us