Ik heb een recente Battle Royale gespeeld en ik wil een specifieke hand vinden / I've played a recent Battle Royale and I want to find a specific hand

 Je kunt de hand veel sneller vinden door naar de hole cards te zoeken.

Je kunt deze invoeren de hole cards sectie en indien van toepassing, het vakje aanvinken voor de zelfde kleur.

U kunt ook handmatig zoeken op waarde

Of door de bijnaam van de winnaar te gebruiken


You can find the hand much faster by searching hole cards. Just input the hole cards and if suited tick the suited only box.
Alternatively, you can search by hand valueOr by using the winners nickname

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us