PokerCraft - Short Deck - Spelgeschiedenis / PokerCraft - Short Deck - Game History

Na het succesvol vinden van de Short Deck sessie kunt u ook de volledige handen geschiedenis bekijken

Wanneer u de sessies hebt gemarkeerd die u wilt bekijken, klikt u op Spelgeschiedenis hieronder om de handinformatie te bekijken.

Spelgeschiedenis geeft de volgende informatie:

 • Datum en tijd
 • Hand-ID
 • Hole Cards
 • Handwaarde
 • Handwinnaar
 • Potgrootte
 • Winloss (exclusief rake/aftrek/jackpots)

Standaard kunt u 10 handen tegelijk bekijken, maar u kunt dit ook verhogen tot 100

U kunt uw zoekopdracht naar een specifieke hand ook verfijnen door de Hand-ID, Hole Cards-selector of de winnaar van de pot te gebruiken


After successfully searching a Short Deck Game session you can also view the full hand histories

When you have marked the sessions you'd like to review click on Game History below to reveal the hand information.Game History will provide the following information:

 • Date and Time
 • Hand ID
 • Hole Cards
 • Hand Value
 • Hand Winner
 • Pot Size
 • Winloss (will not include rake/deductions/jackpots)

By default you can view 10 hands at a time but you can increase this to 100
You can also narrow your search for a specific hand by using the Hand ID, Hole Cards selector, or winner of the pot

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us