Wat is er nodig voor handmatige verificatie? / What is needed for manual verification?

Spelers die problemen ondervinden bij het registreren via IDIN kunnen hun account handmatig verifiëren via onze klantenservice.

De volgende informatie en documenten zijn nodig om een handmatige verificatie te kunnen afronden: 
- Telefoonnummer
- Foto van de voor- en achterkant van ID
- BSN nummer 
- Nationaliteit 
- Foto van bankpas
- Bewijs van adres 
 • dit moet een foto zijn van een brief die per post is ontvangen of een origineel online document 
 • alle 4 de hoeken van het document moeten zichtbaar zijn.
 • document moet binnen 90 dagen zijn afgegeven.
 • naam, adres en uitgifte datum moet leesbaar zijn
Wij kunnen alleen onderstaande documenten accepteren: 
 • Een brief van de gemeente
 • Een brief van de Belastingdienst
 • Een brief van de politie of CJIB
 • Een brief van het ziekenhuis
 • Een brief van CW pensioenfonds (Andere brieven van pensioenfondsen worden niet aanvaard)
 • Een bankafschrift in PDF bestand of brief van de bank. 
 • Een uittreksel vanuit de gemeente. 
 • Een water/ elektriciteit/ huis telefoon en internet rekening
 • Een brief vanuit de RDW / UWV
   

Players who experience problems registering via IDIN can manually verify their accounts through our customer support team.
The following information and documents are required to complete a manual verification: 
- Phone number
- Photo of the front and back of ID
- Social Security Number 
- Nationality 
- Photo of bank card
- Proof of address 
 • this must be a photo of a letter received by post or an original online document 
 • all 4 corners of the document must be visible.
 • document must have been issued within 90 days.
 • Name, address and issue date must be legible.
We can only accept the documents listed below: 
 • A letter from the municipality
 • A letter from the tax authorities
 • A letter from the police or CJIB
 • A letter from the hospital
 • A letter from CW pension fund (Other letters from pension funds are not accepted)
 • A bank statement in PDF file or letter from the bank. 
 • An extract from the municipality. 
 • A water/electricity/house telephone and internet bill
 • A letter from the RDW / UWV
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Still need help? Contact Us Contact Us